Đăng nhập   |     Đăng ký
Đăng lúc: 14/09 04:18 PM - Bắc Ninh » Đã xem: 815. Mã Tin: 1383735
Để đăng tin lên mục tin VIP soạn: RV 1383735 gửi 8336 (giá 3000đ/SMS)

​Học ngoại ngữ-hiệu quả 100%-Atlantic Từ Sơn- tặng 50% học phí

Người đăng: lam

Học ngoại ngữ-hiệu quả 100%-Atlantic Từ Sơn- tặng 50% học phí

13 quy tắc trọng âm trong tiếng anh <3
- Với những bạn chưa biết nhấn trọng âm ở đâu thì hãy lưu ý ngay những quy tắc sau các bạn nha! Và nhớ là chương trình ưu đãi 50+ còn 2 ngày thôi nhé. 
 QUY TẮC 1
Động từ có 2 âm tiết -> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2
Ex: be'gin, be'come, for'get, en'joy, dis'cover, re'lax, de'ny, re'veal,…
Ngoại lệ: 'answer, 'enter, 'happen, 'offer, 'open…
 QUY TẮC 2
Danh từ có 2 âm tiết -> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1
Ex: 'children, 'hobby, 'habit, 'labour, 'trouble, 'standard…
Ngoại lệ: ad'vice, ma'chine, mis'take…
 QUY TẮC 3
Tính từ có 2 âm tiết -> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1
Ex: 'basic, 'busy, 'handsome, 'lucky, 'pretty, 'silly…
Ngoại lệ: a'lone, a'mazed, …
 QUY TẮC 4
Động từ ghép -> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2
Ex: be'come, under'stand.
 QUY TẮC 5
Trọng âm rơi vào chính các vần sau: sist, cur, vert, test, tain, tract, vent, self.
Ex: e'vent, sub'tract, pro'test, in'sist, main'tain, my'self, him'self …
 QUY TẮC 6
Với những hậu tố sau thì trọng âm rơi vào chính âm tiết chứa nó: -ee, - eer, -ese, -ique, -esque, -ain.
Ex: ag'ree, volun'teer, Vietna'mese, re'tain, main'tain, u'nique, pictu'resque, engi'neer…
Ngoại lệ: com'mittee, 'coffee, em'ployee…
 QUY TẮC 7
Các từ có hậu tố là –ic, -ish, -ical, -sion, -tion, -ance, -ence, -idle, -ious, -iar, ience, -id, -eous, -acy, -ian, -ity -> trọng âm rơi vào âm tiết liền trước.
Ex: eco'nomic, 'foolish, 'entrance, e'normous …
 QUY TẮC 8: Hầu như các tiền tố không nhận trọng âm.
Ex: dis'cover, re'ly, re'ply, re'move, des'troy, re'write, im'possible, ex'pert, re'cord, …
Ngoại lệ: 'underpass, 'underlay…
 QUY TẮC 9
Danh từ ghép -> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1
Ex: 'birthday, 'airport, 'bookshop, 'gateway, 'guidebook, 'filmmaker
 QUY TẮC 10
Tính từ ghép -> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1
Ex: 'airsick, 'homesick, 'carsick, 'airtight, 'praiseworthy, 'trustworth, 'waterproof, …
Ngoại lệ: duty-'free, snow-'white …
 QUY TẮC 11
Các tính từ ghép có thành phần đầu tiên là tính từ hoặc trạng từ, thành phần thứ hai tận cùng là –ed -> trọng âm chính rơi vào thành phần thứ 2.
Ex: ,bad-'tempered, ,short-'sighted, ,ill-'treated, ,well-'done, well-'known…
 QUY TẮC 12
Khi thêm các hậu tố sau thì trọng âm chính của từ không thay đổi.
-ment, -ship, -ness, -er/or, -hood, -ing, -en, -ful, -able, -ous, -less
Ex:
• ag'ree – ag'reement
• 'meaning – 'meaningless
• re'ly – re'liable
• 'poison – 'poisonous
• 'happy – 'happiness
• re'lation – re'lationship
• 'neighbour – 'neighbourhood
• ex'cite - ex'citing
 QUY TẮC 13
Những từ có tận cùng là: –graphy, -ate, –gy, -cy, -ity, -phy, -al -> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên.
Ex: eco'nomical, de'moracy, tech'nology, ge'ography, pho'tography, in'vestigate, im'mediate.

 

Số 24 Lý Thánh Tông-Đồng Nguyên-Từ Sơn-Bắc Ninh

Liên hệ: 02413.745.725/ 02413.745.726

Hotline: 0973.825.167ĐTHT:
app rao vat
appshop.vn